Obchodné podmienkyAdmin

Všeobecné obchodné podmienky

Čl. 1. Všeobecné ustanovenia
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.gazdinkovo.sk je:
Čibík s.r.o.
Slatinská 22, 821 07 Bratislava
IČO: 46 949 259
DIČ: 2023665017
IČ DPH: SK2023665017
gazdinkovo@gazdinkovo.sk
(ďalej iba „predávajúci“)
1.1
Predávajúci zverejňuje zoznam produktov a výrobkov, ktoré ponúka kupujúcemu. Predávajúci umožňuje kupujúcemu produkty a výrobky objednávať prostredníctvom objednávky na internetovej adrese: www.gazdinkovo.sk .
Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky pre dodanie produktov a výrobkov predávajúcim. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v internetovom obchode. Odoslaním objednávky formou internetového obchodu zákazník vyjadruje, že si Všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.
1.2
Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými obobchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany zároveň záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj produktov a výrobkov bežnému spotrebiteľovi (fyzickej osobe – nepodnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja produktov a výrobkov podnikateľskému subjektu.
1.3
Znenie Všeobecných obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Čl. 2. Predmet zmluvy
2.1
Predmetom zmluvy sú iba produkty a výrobky uvedené v kúpnej zmluve. Kúpnou zmluvou je objednávka. Predávajúci negarantuje dostupnosť všetkých produktov a výrobkov uverejnených v internetovom obchode. Dostupnosť produktov je viazaná na aktuálny stav produktov u dodávateľov. Predávajúci sa zaväzuje pri nedostupnosti určitého produktu alebo výrobku ihneď po oznámení jeho nedostupnosti od dodávateľa toto uviesť pri tomto produkte alebo výrobku v internetovom obchode.
2.2
Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať tovary iba v riadnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platných na území Slovenskej republiky a zároveň riadne opatrené návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku, ak to výrobky vyžadujú, alebo ak takýto dokument obsahujú priamo od výrobcu.
Čl. 3. Užívateľský účet
3.1
Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke predávajúceho môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského účtu, z ktorého môže vykonávať objednávanie tovaru .
3.2
Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
3.3
Prístup k užívateľskému účtuje zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
3.4
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
3.5
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 6 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade hrubého porušenia svojich povinností z kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok.

Čl. 4. Miesto plnenia
4.1
Miestom plnenia sú priestory, kde predávajúci odovzdá objednané produkty a výrobky priamo kupujúcemu.
Čl. 5. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy
5.1
Po registrácii a prihlásení v internetovom obchode Gazdinkovo.sk má zákazník možnosť vytvoriť objednávku z produktov a výrobkov, ktoré sa aktuálne v internetovom obchode nachádzajú, a to zadaním množstva požadovaného produktu alebo výrobku. V prípade objednania váženého produktu alebo výrobku si predávajúci vyhradzuje právo dodať produkt alebo výrobok, ktorého váha sa odlišuje od váhy v objednávke, pričom rozdiel nesmie byť viac ako +/- 25%. Ak rozdiel presiahne 25%, zákazník má právo odmietnuť prevzatie produktu.
Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených vo formulári „objednávka“. Pri objednaní produktov a výrobkov vyplní kupujúci objednávkový formulár uvedený na webovej stránke predávajúceho. Formulár obsahuje najmä informácie o:
– objednanom tovare,
– spôsobe úhrady kúpnej ceny,
– údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru,
– informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci zadal pri vytváraní objednávky.
5.2
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu stlačením tlačidla „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
5.3
Odoslaním objednávky uzatvárajú obe strany kúpnu zmluvu, ktorá sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníku a ustanoveniami Obchodného zákonníku v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje všetky obchodné podmienky uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ustanovenia v znení platnom v deň odoslania objednávky, rovnako, že i v deň odoslania objednávky akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedeného v cenníku na webových stránkach predávajúceho vrátane prípadných dopravných nákladov.
5.4
Predávajúci je vždy oprávnený v súvislosti s charakterom objednávky, a to množstvom produktov a výrobkov, výškou ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosť a podobne, žiadať kupujúceho o písomnú autorizáciu objednávky. Ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne vykonať, objednávka sa považuje za neplatnú.
5.5
Zrušiť alebo pozmeniť objednávku je možné e-mailom na adrese gazdinkovo@gazdinkovo.sk. Zrušiť alebo pozmeniť objednávku je možné kedykoľvek do momentu kontaktovania kupujúceho predávajúcim za účelom dohodnutia presného termínu doručenia objednávky. Po tomto úkone už nie je možné objednávku zrušiť alebo pozmeniť.
Čl. 6. Cena a platba
6.1
Cena produktov a výrobkov v internetovom obchode je uvádzaná v mene EUR vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty a bez započítania ceny dodania. Cena produktu je pre predávajúceho záväzná.
V prípade produktu, ktorého cena je stanovená v súlade s jednotkovou váhou, je pri produkte alebo výrobku uvedená odhadovaná váha a cena jedného kusu alebo balenia. Kupujúci si objedná počet kusov namiesto danej váhy, predávajúci dodá zákazníkovi objednaný počet kusov. Cena bude potom stanovená podľa váhy objednaného množstva takéhoto produktu.
Uvedené ceny sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovarov.
6.2
Faktúra alebo blok z pokladne vystavené na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
6.3
K cene za tovar môže byť pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim . V prípade ak predávajúci nie je schopný zaistiť dodanie tovaru kupujúcim, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti plnenie kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (prevodom, poštovným prevodom, v hotovosti … atď.)
6.4
Spôsoby platby
Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov platby pri doručení:
Platba v hotovosti na dobierku prebieha na základe pokladničného dokladu z virtuálnej pokladnice, ktorý bude zákazníkovi doručený pri dodaní objednávky.
Platba vopred pred doručením prevodom na bankový účet 5051084235/0900 alebo prostredníctvom služby Paypal.
Platba vopred pred doručením nie je možná pri objednávke produktov a výrobkov, ktorých cena je stanovená až po zistení ich presnej váhy. Rovnako nie je možná ani platba platobnou kartou.
Platba prebieha výhradne v mene EUR.
Vlastníctvo produktov a výrobkov prechádza na stranu kupujúceho momentom uhradenia plnej sumy za objednávku. Do tohto momentu je výlučným vlastníkom produktov predávajúci.
Čl. 7. Výdajný čas a miesto
7.1
Spôsob doručenia objednaných produktov a výrobkov určuje kupujúci v objednávke.
Poplatok za dopravu nie je zahrnutý v cene produktu. Poplatok za dopravu je 3 EUR v rámci všetkých okresov Bratislavy, okresu Senec a okresu Dunajská streda.
Výdajným miestom objednaných produktov a výrobkov pre osobný odber je Gazdinkovo, Farebná 711, Rovinka. Výdajným časom je každý utorok, streda, štvrtok, piatok v týždni, popoludní od 15,00-17.00 hod a sobota 09.00-11.00 hod.
7.2
Kupujúci je povinný objednané produkty a výrobky riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Pri prebratí objednaných produktov a výrobkov je povinný si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie produktov a výrobkov. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť objednanú zásielku prevziať. Bezdôvodné odmietnutie kupujúceho prevziať objednanú zásielku sa považuje za jeho riadne a včasné doručenie. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že dodané produkty a výrobky spĺňajú všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ.
7.3
V prípade, ak si kupujúci neprevezme objednané produkty a výrobky pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 10.- EUR a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak z dôvodu existencie prekážky na strane kupujúceho bude nutné objednávku doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním objednávky, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
7.4
Dodanie objednávky sa vykonáva spravidla v utorok a štvrtok medzi 17.00 hod. a 20.00 hod a v stredu a piatok medzi 11.00 hod. a 14.00 hod a v sobotu medzi 11.00 hod a 13.00 hod.. Na základe individuálnej dohody s kupujúcim a podľa možností predávajúceho je možné dohodnúť si aj iný čas doručenia.
Pred samotným doručením predávajúci telefonicky kontaktuje kupujúceho za účelom dohodnutia presného času doručenia a potvrdenia adresy doručenia.
Dodanie objednávky sa uskutoční spravidla najskôr 48 hodín od potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo oddialiť deň dodania, pričom o dôvode oddialenia informuje kupujúceho telefonicky.
Objednávka bude doručená k prvým dverám budovy, ktorej adresa bola uvedená ako miesto dodania. Kupujúci môže požiadať o dodanie na určité poschodie, pričom predávajúci vyvinie rozumne očakávané úsilie na dodanie na určené miesto, ak nevyhodnotí požiadavku kupujúceho za neprimeranú alebo za takú, ktorá by mohla ohroziť alebo poškodiť zdravie, život, objednávku alebo iný majetok.
V prípade, že sa v dohodnutom čase dodania kupujúci nenachádza na adrese dodania, ktorú uviedol, predávajúci ho telefonicky kontaktuje. Ak sa kupujúci nenachádza v blízkosti adresy dodania a čakanie na jeho prítomnosť alebo prítomnosť osoby, ktorú poverí prevzatím objednávky by presiahlo 10 minút, predávajúci má právo zrušiť dodanie. Zrušenie dodania predávajúcim z dôvodov na strane kupujúceho zakladá predávajúcemu právo na zaplatenie poplatku za dodanie, a to aj v prípade, ak mu poplatok za dopravu na základe celkovej sumy objednávky vrátane príslušnej DPH nemal byť účtovaný.
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať ďalšie dodania kupujúcemu, ktorý si opakovane objednal dodanie objednávky a ani raz sa nenachádzal na adrese doručenia v čase dohodnutom telefonicky ako čas dodania.
Predávajúci si vyhradzuje právo skontrolovať vek osoby preberajúcej objednávku, ak ide o produkt alkoholických nápojov. Ak sa ukáže, že osoba nedovŕšila vek 18 rokov a objednávku nemôže prevziať iná osoba, ktorá túto podmienku spĺňa, prevádzkovateľ odmietne odovzdanie produktov takejto osobe.
Čl. 8. Záruka a reklamácie
8.1
Reklamačný poriadok predávajúceho upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácie kupujúceho v súvislosti s kúpou produktov a výrobkov prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na stránke www.gazdinkovo.sk.

8.2
Zodpovednosť za vady tovaru
Predávajúci zodpovedá za to, že ním predávané produkty sú bez vád, majú požadovanú kvalitu, mieru, množstvo alebo hmotnosť.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný produkt pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby.
Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho nesprávneho skladovania alebo nesprávnej manipulácie s ním.
Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe produktov. Doklad o kúpe slúži na reklamáciu produktov.
8.3
Záručná doba
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia produktov zákazníkom. Záručná doba končí uplynutím dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačenom na produkte.
Ak dôjde k výmene produktu, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového produktu.
8.4
Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady – reklamácia
Práva zo zodpovednosti za vady produktov zakúpených prostredníctvom internetového obchodu sa uplatňujú telefonicky na čísle 0907 774 909 v pracovných dňoch medzi 10.00 hod. – 18.00 hod.
Lehota na uplatnenie reklamácie je daná dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti, vyznačenom na produkte, ktorý kupujúci reklamuje. Pri tovaroch rýchlej spotreby je lehota na uplatnenie reklamácie najneskôr najbližší pracovný deň nasledujúci po kúpe.
Pri reklamovaní vady je kupujúci povinný predložiť doklad o nákupe.
8.5
Povinnosti predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie zákazníkom
Ak kupujúci riadne uplatní právo zo zodpovednosti za vady, osoba predávajúceho je povinná poučiť zákazníka o jeho právach. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie.
Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uvedených v časti „Nároky kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie“ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v nasledovných lehotách:
– ihneď, najneskôr však nasledujúci pracovný deň, ak zákazník požaduje vrátenie hotovosti alebo výmenu produktu za produkt bez vád, ak je produkt u predávajúceho k dispozícii
– v termíne, keď bude požadovaný produkt opäť dostupný , v prípade, ak kupujúci požaduje výmenu produktu za produkt bez vád, ktorý momentálne u predávajúceho nie je k dispozícii
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví v nasledovných lehotách:
– ihneď, najneskôr však nasledujúci pracovný deň
– v termíne, keď bude požadovaný tovar opäť dostupný v predajni
8.6
Zamietnutie reklamácie
Predávajúci má možnosť reklamáciu zamietnuť v prípade, ak:
– zákazník nemá doklad o kúpe produktu
– vady produktu sú zjavne a dokázateľne spôsobené nesprávnym skladovaním alebo neopatrnou manipuláciou
8.7
Nároky kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie:
V prípade riadneho uplatnenia reklamácie, a ak reklamácia nebola zamietnutá, kupujúci má nárok na:
– výmenu vadného tovaru za tovar bez vady alebo
– odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí
Vybavenie reklamácie predávajúci uskutoční bezplatným dodaním produktu bez vád alebo finančnej hotovosti, podľa toho, ktorý nárok si kupujúci uplatnil, na adresu dodania, prípadne inú adresu, ktorú kupujúci uvedie pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady v lehote vyplývajúcej z tohto reklamačného poriadku.
8.8
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho zákonníka).
Čl. 9. Ochrana osobných údajov
9.1
Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.3
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.4
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom prevádzkovateľovi. Údaje budú následne vymazané.
9.5
Prevádzkovateľ internetových stránok www.gazdinkovo.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
9.6
Za správnosť poskytnutých údajov nesie zodpovednosť zákazník.
Čl. 10. Záverečné ustanovenia
10.1
Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (cudzí) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
10.2
Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
10.3
Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, príp. sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
10.4
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky. Zmeny nesmú porušiť alebo obmedziť práva kupujúceho vyplývajúce z objednania, dodania produktov a výrobkov vykonaných pred vstupom týchto zmien do platnosti. Zmeny týchto obchodných podmienok budú platné odo dňa ich zverejnenia na stránke www.gazdinkovo.sk.
V prípade akýkoľvek otázok, pochybností, názorov alebo pripomienok kontaktujte predávajúceho na e-mailovej adrese: gazdinkovo@gazdinkovo.sk
Orgán dozoru:
Orgánmi dohľadu nad prevádzkovateľom sú Slovenská obchodná inšpekcia, Obvodný úrad Bratislava – odbor živnostenského podnikania, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Štátna veterinárna a potravinová správa SR.